try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Assemblea general extraordinària de socis desembre - 2006

warning: readfile(http://www.armentera.com/node/7): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /chroot/home/bonrelax/bonrelax.com/html/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.

Assemblea extraordinària de socis / Asamblea extraordinaria de socios / Mitgliederversammlug / Assemblée des adhérents / Extraordinary members meeting


Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

Sant Pere Pescador, 9 de novembre de 2006.

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària que realitzarem el proper dissabte 9 de desembre a les 9.30 h. en primera i a les 10.00 hores en segona convocatòria al Casal: carrer del Forn de Sant Pere Pescador amb el següent ordre del dia:

- Lectura i aprovació de l’Assemblea Anterior
-Proposta de funcionament accés piscina 2007
-Aprovació complement quota 2006
-Pressupost i quotes 2007
-Adequació a la legislació de la Generalitat de Catalunya dels Estatuts Associació Recreativa
-Adequació a la legislació de la Generalitat de Catalunya dels Estatuts Associació de Veïns.
-Instal·lació de bústies comunitàries

Dret a vot: Tindran dret a vot en aquesta assemblea tots els socis que hagin liquidat la quota
corresponent l’any 2005 i 2006. La Junta podrà sol·licitar als assistents a la reunió el rebut justificant
del pagament de la quota.

Delegació del vot: Segons els estatuts es pot delegar el vot en un altre soci present en l’Assemblea.
Per delegar el vot caldrà adjuntar el full de delegació de vot, signat pel soci que delega i pel soci que
accepta la delegació, junt amb una fotocopia del DNI o qualsevol altre document identificatiu de la
persona que delega al vot.

No s’acceptaran delegacions de vot que no compleixin aquestes condicions.

 

QUOTES DE SOCI 2006

- Associació Recreativa (Piscina)
125 euros anuals

- Associació de Veïns
60 euros anuals

Pagament ingrés bancari al Banc Bilbao Biscaia:
0182.5670.09.0101500087

Les convocamos a la Asamblea General Extraordinaria que realizaremos el sábado 9 de diciembre a las 9,30 en primera y a las 10 en segunda convocatoria en el Casal de la calle del Forn de Sant Pere Pescador con el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
- Propuesta de funcionamiento y de acceso a la piscina para el 2007
- Presupuesto y cuotas socio 2007
- Adecuación a la legislación de la Generalitat de Catalunya de los estatutos de la Asociación de vecinos y de la Asociación Recreativa
- Instalación de buzones comunitarios.

Derecho a voto: Tendrán derecho a voto en esta asamblea todas las personas que tengan
liquidadas las cuotas del 2005 y del 2006. La Junta solicitará a los asistentes el recibo justificante del
pago de las cuotas correspondientes.

Delegación del voto: según los estatutos se podrá delegar el voto en otro socio. Para delegar el voto
será necesario adjuntar a la hoja de delegación de voto, firmado por los dos socios, la fotocopia del
DNI o cualquier otro documento que verifique la autenticidad de la firma. No se aceptaren
delegaciones de voto que no cumplan con estas condiciones.
La Junta.

CUOTAS DE SOCIO 2006

- Asociación Recreativa (Piscina)
125 euros anuales

- Asociación de Vecinos
60 euros anuales

Ingreso bancario: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

Tagesordnung

  1. Vortarag und Entlastung des Tatigkeitsberichts
  2. Vorgesehene Arbeiten fur 2006 und Haushaltsplan fur 2007
  3. Bilanz der Aktivitàten und Entlastung des Haushaltsplanes für 05
  4. Fragen und Anregungen

MITGLIEDSBEITRAG 2006

- Asociación Recreativa (Schwimmbad)
125 € / Jahr

- Asociación de Vecïnos
60 € / Jahr

Bankkonto: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

Convocation à l 'assemblée générale extraordinaire:

Samedi 9 déc à 9hrs30 en 1ère session et à 10hrs en seconde session, réunion dans la salle "CASAL" Calle del Forn

Ordre du jour:
- Lecture et approbation de l' acte de l' assemblée précédente
- Proposition de fonctionnement et accès à la piscine pour 2007
- Budget et cotisations des membres pour 2007
- Adaptation à la législation de la Generalitat de Catalunya des statuts de l'Asociación de vecinos et de l'Asociación Recreativa
- Installation des boites à lettres

Droit de vote: Aurons le droit de voter durant cette assemblée toutes les personnes qui sont en règle avec leur cotisation de membre pour l' année 2005 et 2006. Le comité demandera aux votants le reçu justifiant le payement des cotisations.

Procuration pour voter: Selon les statuts l' on peut donner procuration de voter à un autre membre. Pour cela il est nécessaire de joindre à la feuille de procuration (signée par les deux membres ) une photocopie du DNI ou d' un autre document prouvant l' authenticité de la signature. Ne seront pas acceptées au vote les personnes qui ne satisferont pas à ces conditions.

COÛT 2006

- Asociación Recreativa (Piscina)
125 € / an

- Asociación de Vecinos
60 € / an

Pajement bancaire: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

We invite all association members to the next extraordinary meeting on December 9th at 9,30 in the Casal of Sant Pere Pescador in Forn street.

AGENDA

  1. Reading and approval of last meeting act.
  2. Swimming pool system for 2007
  3. Budget and fees for 2007
  4. Aproval of new statutes for both associations according to Generalitat de Catalunya's laws
  5. Community mail box instalation
  6. Suggestions and questions

Right to vote: All members that have already done payment of years 2005 and 2006. The comitee could ask during the meeting for any member to show the bank approval of fee payment.

Delegation of the vote: according to the statutes the vote will be able to be delegated to nother partner. In order to delegate the vote it will be necessary to enclose both to the leaf of delegation of vote, signed by partners, the photocopy of the DNI or Passport or any other document who verify the authenticity of the company/signature. Other delegations that do not fulfill these conditions will not be accepted.

MEMBERSHIP FEES 2006

- Recreational Association (Swimming pool)
125 € /year

- Neighbors Association
60 € /year

Banking account: Banco Bilbao Vizcay 0182.5670.09.0101500087

 

Documents / Documentos / Documents / Dokumente / Documents