try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Propera Assemblea de Veins i Recreativa

warning: readfile(http://www.armentera.com/node/7): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /chroot/home/bonrelax/bonrelax.com/html/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.
Us presentem la convocatòria de la propera assemblea de les associacions de veins i recreativa del Bon Relax. Es celebrarà el proper dia 7 d'agost de 2011.


Benvolgut  veí i veïna,

Des de l’any 2003, la Junta Directiva que presideixo ha treballat per el benestar de l’urbanització, mantenint en tot moment una respectuosa comunicació com interlocutors entre les diferents Administracions Publiques i particularment amb els socis que en tot moment ens han donat la seva confiança i suport, com es va demostrar en la manifestació del any 2009.

Volem fer un resumen històric  de la feina feta per la Junta durant els darrers vuit anys:
Hem normalitzat el registre de les associacions amb el seu NIF corresponent al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Hem assolit un gran control amb el llibre de registre de socis, llibre d’actes, i presentació de pressupostos i comptes anuals.
Hem ampliat la Junta Directiva amb presidents i representants de les torres i del Bon Relax II.
Hem millorat la comunicació amb els veïns repartint convocatòries casa per casa, la web, i el plafó que vam demanar a l’Ajuntament.
Hem aconseguit el suport de molts més socis fins a la crisis socio - econòmica actual.
Hem aconseguit que l’Ajuntament  fes viables part de les nostres  peticions:

1.- Que es moblés de jocs infantils la zona i que amb la pista de bàsquet  tindran el nom de Martín Blasco,  com homenatge al nostre primer president de la urbanització.                                              
2.- La millora i manteniment de l’enllumenat de la urbanització inclòs Bon Relax II.
3.- Que es fes la neteja periòdica dels carrers, el manteniment de les zones verdes i de tot l’arbrat.
4.- Que es renovés l’asfaltat dels carrers més malmesos, amb el compromís verbal  del Sr. Alcalde, de continuar junt amb la pintura de les senyals horitzontals de circulació, segons les necessitats.
5.- La col·locació de senyals limitadors de velocitat i passos elevats de vianants a l’Avinguda d’Empúries
6.- Hem estat presents a totes les convocatòries de l’ajuntament referents a temes com: connexió a la depuradora de l’Escala, seguretat ciutadana, Agenda 21 i estem a l’aguait així mateix dels esdeveniments vilatans i polítics a Sant Pere Pescador per representar el Bon Relax.

Per altre banda hem aconseguit gràcies a un rigorós control de les despeses de manteniment un mínim equilibri econòmic de les associacions:

1.- Hem liquidat pràcticament totes les deutes reconegudes amb el Sr. Selles i d’altres professionals.
2.- Hem fet les consultes jurídiques, encarregades per l’Assemblea, per aconseguir l’estabilitat de la comunitat i de les seves instal·lacions:
- Reparar la tanca del tennis i de la piscina
- Clorador automàtic de la piscina
- Reparar escletxes del vas de la piscina i del seu entorn
- Motor de bombeig d’aigua
- Arranjament dels vestuaris
- Adequació de les instal·lacions de la piscina i del personal a la normativa sanitària vigent
3.- Per l’associació recreativa hem reduït a 30 € anuals, l’augment de 50 € que es va  aprovar a la darrera assemblea.


El  cinquè punt de l’ordre del dia es  RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 Preguem als socis que estiguin interessats presentin la seva candidatura al Sr. Selles abans del dia 31 de juliol

Mapa de socis
Estem elaborant un mapa del Bon Relax per localitzar els socis i poder repartir les convocatòries en la seva llengua.

Els socis interessats en aparèixer al mapa poden anar a l’Agència Sellès a donar la seva conformitat.
La Junta Directiva
Sant Pere Pescador  04 de Juliol de 2011

El President i la Junta Directiva de les ASSOCIACIONS DE VEÏNS I  RECREATIVA el convoquen a l’ASSEMBLEA CONJUNTA ORDINÀRIA I EXTRAORDINARIA  DE SOCIS que es celebrarà  el 7 D’AGOST de 2011  AL CASAL SANT PERE, a les 9.30 hores en primera convocatòria  i a les 10 HORES EN SEGONA CONVOCATORIA amb el següent:

                                                 ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació si s’escau de les Actes de les Assemblees del 08-08-2010.
2.- Tancament de les comptes del 2010
3.- Presentació i aprovació si s’escau dels pressupostos per el 2011
4.- Consultes jurídiques.
5.- COMUNITAT DE PROPIETARIS
6.- Precs i suggeriments.

En cas de no poder assistir,  delegui la seva veu i vot a un altre soci per escrit.
Desitjo saludar-lo personalment.

 

 

Per la Junta Directiva
Lluís San José Espí                                                                                                                                                  
President

Sant Pere Pescador 04 de Juliol de 2011

 

 

 

DELEGACIÓ DE VOT
EL SR / SRA…………………………………………………………………………………………….
Domiciliat en ………………………………………………………………I amb DNI nº…………….

 

Manifesta estar al corrent del pagament de les quotes corresponents l’any 2011 i delega el seu vot per  l’assemblea del 07 d’agost de 2011 al també soci: ………………………………………………………………………………..

SI ---- NO  ESTIC D’ACORD DE CONTINUAR COM A SOCI CO-PROPIETARI

I per tal que així consti, signo aquest document a dia: ……………………………………..

Signatura del soci representat: